Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bechyně - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Provádíme dozor nad investicemi města a správu dotací na finanční zajištění investic. Organizujeme veřejné soutěže, zastupujeme město v řízeních podle stavebního zákona, plníme povinnost vlastníka majetku města ve věcech oprav a investic. Připravujeme kalkulace investic a stavebních …
381 477 013

MÚ Šlapanice - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů včetně zajištění investiční …
533 304 360

MÚ Konice - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Provádí právní úpravy všech úkonů s nemovitostmi a identifikaci nemovitého majetku a provádí zápis nebo vklad listin do katastru nemovitostí. Zpracovává žádosti o prodeji nemovitostí v majetku města, podklady pro jednání orgánů města. Zajišťuje krátkodobé pronájmy místností v …
582 401 469

MÚ Choceň - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost související s přípravou a realizací investiční výstavby a drobných staveb. Zadáváme vypracování předprojektové dokumentace a zajišťujeme její posouzení a schválení. Provádíme stavební dozor, případně zajišťujeme výkon technického dozoru u dodavatelských …
465 461 944

ÚMČ Praha 13 - Odbor majetkový, bytový a investiční

 – Naplánovat trasu
Provádíme evidence a správu majetku v péči městské části. Zajišťujeme přípravu a realizace investičních plánů úřadu. Zaměřujeme se na hospodaření s bytovým fondem i nebytovými …

MÚ Kolín - Odbor správy bytových a nebytových prostor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu bytového a nebytového fondu města. Zabezpečujeme pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena. Realizujeme styk s nájemci při řešení oprav v bytech, udělujeme občanům s trvalým pobytem mimo území města souhlas vlastníka s ohlášením změny místa trvalého …

MÚ Rychvald - Odbor bytový a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Odbor se stará o opravy a údržbu bytových …
596 543 039

MÚ Vsetín - Odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme pronájem zasedacích místností a autoprovoz referentských vozidel. Uzavíráme smluvní dokumenty s poskytovatelem telekomunikačních služeb. Zpracováváme návrh rozpočtu za celý odbor pro příslušný kalendářní rok a sledujeme jeho čerpání. Provádíme rozúčtování služeb spojených s …
571 491 565

MÚ Klimkovice - Odbor hospodářsko-technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se technickými, provozními a hospodářskými potřeby úřadu. Provádíme investiční výstavbu, rekonstrukce a modernizace bytových domů i …

ÚMO Ostrava - Krásné Pole - Úsek majetku

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úsek majetku, místní rozhlas a kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT). Vyřizujeme žádosti o povolení kácení …
599 426 107

MÚ Horšovský Týn - Odbor majetku a investic města

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se evidencí majetku. Zastupujeme vlastníky při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových prostor. Zajišťujeme komunikaci s organizacemi. Vyřizujeme restituční požadavky. Podáváme návrhy na demolice a odstranění …
379 415 134

Lesy-voda, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme správu městského …
499 898 923

MÚ Cheb - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Odbor má na starosti také kontrolu plnění všech uzavřených smluv, u nichž je odbor nebo samostatné oddělení garantem a zajišťuje zpracování Strategického plánu rozvoje …
354 440 527

Magistrát města Brno - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání plánu rozvoje spravovaných zařízení. Zajišťování právní agendy spojené s výkonem správy majetku města. Odbor kontroluje čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočtu. Provádí kontroly a odstraňování sprejerských …