Firmy

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor 'Kancelář ředitele Magistrátu'

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje výkon funkce ředitele magistrátu, organizaci a koordinaci činností v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy a oblasti základních registrů veřejné …
(1)

ÚMČ Praha 5 - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Správa movitého a nemovitého majetku a zabezpečování informační a technologické podpory počítačové sítě úřadu městské …
257 000 452

MÚ Volyně - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
383 317 219

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa - Odbor správy obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových i nebytových prostor a nemovitého majetku městského …
(1)
475 274 546

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, poskytování územně plánovacích informací, uzavírání veřejnoprávních smluv se žadatelem, povolování změn v užívání staveb, ohlašování staveb, povolování výjimek nebo evidování veškerých spisů týkajících se …
474 359 637

MÚ Příbram - Odbor řízení projektů a dotací

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se získáváním dotací z fondů EU, státních fondů, ministerstev, krajského úřadu a dalších donorů na investiční i neinvestiční projekty města …
318 402 282

ÚMČ Praha 3 - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz a servis činnosti pro uživatele informačních systémů. Vedeme evidenci techniky a programového vybavení. Dále zajišťujeme technologickou připravenost agentových informačních systémů. Provádíme koncepční, projektové a analytické práce na rozvoji informačních …
222 116 371

MÚ Bechyně - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí, územně plánovací informace i územní souhlasy. Poskytujeme stavební povolení, povolení na změnu stavby, povolení k odstranění stavby, kolaudační souhlasy či povolení zkušebního …
381 477 045

MÚ Nepomuk - Odbor finanční, majetkový a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu movitého i nemovitého majetku, hospodaření města, vybíráme poplatky a daně. Zpracováváme návrhy rozpočtů pro školy a školská zařízení. Zabezpečujeme pečovatelskou …
CzechPOINT

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Právní odbor

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právnické služby úřadu. Zajišťujeme posuzování, přípravu a zpracování návrhů organizačních norem, evidence obecně závazných vyhlášek i nařízení města a nabízíme právní pomoci zaměstnancům …
571 661 129

Magistrát města Hradec Králové - Investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech realizace investic a funkčního využití pozemků a staveb města. Zajišťuje smlouvy o dílo, o věcném břemeni, jeho zaměření včetně vkladu do katastru nemovitostí. Zajišťuje podklady pro stavební …

MÚ Unhošť - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Evidence narození, určení a popření otcovství, osvojení, sňatky a úmrtí. Zajištění duplikátů matričních dokladů, změn jména a příjmení. Pořádání vítání …
312 679 041

Živnostenský úřad Liberecký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme metodické řídicí a kontrolní činnosti vůči obecním živnostenským úřadům, rozhodujeme o odvoláních proti jimi vydaným rozhodnutím. Provádíme dozor podle zákona o regulaci reklamy. Kontrolujeme označování zboží cenami v …
485 226 641

Magistrát města České Budějovice - Odbor územního plánování

 – Naplánovat trasu
Pořizování, správa, údržba a archivace územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Obcím a autorizovaným architektům poskytuje územně analytické podklady za účelem tvorby územně plánovací …