Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Úřad městské části Praha-Zličín

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Na území žije 1 243 201 obyvatel. V městské části působí klub důchodců, SDH Zličín, MC Studánka, Myslivecké sdružení a FC …
257 951 298

ÚMČ Praha 20 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetnictví a rozpočtu městské části. Správa účelových fondů, místních poplatků a daní. Provádění finančních …
271 071 606

Živnostenský úřad Praha 19

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
284 080 855

ÚMČ Praha 19 - Odbor občansko-správní

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence obyvatel a agendy státního občanství a přestupků. Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Vystavování rodných, oddacích a úmrtních listů včetně duplikátů. Vyřizování žádostí o změnu jména či …

ÚMČ Praha 11 - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Správní i soudní vymáhání pohledávek městské části z nájemného, ze škod a ztrát, z pokut a poplatků. Podávání žalob z důvodu neplacení nájemného. Řeší dohody o splátkách o úhradě dluhu na nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním …
267 902 240

ÚMČ Praha 12 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa rozpočtu městské části a kontrola hospodaření. Správa a vymáhání místních poplatků a pokut. Povolování provozu výherních hracích …
241 773 730

Úřad městské části Praha-Petrovice

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech …
274 860 731

ÚMČ Praha 13 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedeme účetnictví a rozpočtovnictví úřadu. Vydáváme povolení k provozu výherních hracích přístrojů na území městské části. Zajišťujeme správu místních …
235 011 254

ÚMČ Praha 11 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblastech ochrany přírody, ovzduší a zvířat, místních komunikací, odpadového a vodního hospodářství, myslivosti a …
267 902 333

ÚMČ Praha 11 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetní evidence v oblasti rozpočtového hospodaření. Sestavování rozpočtu městské části. Zajišťování platebního styku s peněžními …
267 902 228

ÚMČ Praha 1 - Odbor občansko správních agend

 – Naplánovat trasu
Projednávání a archivace přestupků a stanovování sankcí. Ověřování pravostí dokumentů a podpisů. Přihlašování občanů k trvalému pobytu. V rámci CZECH POINTu poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku, z obchodního rejstříku a z rejstříku …
221 097 190

ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy, údržby a čištění místních komunikací. Vydávání rozhodnutí o zvláštním užívání a omezení provozu. Vyřizování přestupků a …
(1)
281 003 609

ÚMČ Praha 7 - Odbor personálněprávní

 – Naplánovat trasu
Zastupování úřadu městské části v právních a soudních záležitostech. Vedení evidence soudních sporů. Kontrola smluv uzavíraných městskou …
220 144 039

ÚMČ Praha 1 - Odbor matrik

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v záležitostech státního občanství, uzavření manželství a změny jména. Zhotovování rodných, úmrtních a oddacích listů. Spravuje matriční knihy farních úřadů vedených pro území Prahy, vojenské matriky a matriky Židovské náboženské …
221 097 469