Firmy

Úřad městské části Praha-Zličín

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Na území žije 1 243 201 obyvatel. V městské části působí klub důchodců, SDH Zličín, MC Studánka, Myslivecké sdružení a FC …
257 951 298

ÚMČ Praha 12 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa rozpočtu městské části a kontrola hospodaření. Správa a vymáhání místních poplatků a pokut. Povolování provozu výherních hracích …
241 773 730

ÚMČ Praha 2 - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Zastupování městské části před soudy a dalšími orgány veřejné správy. Zabýváme se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných …
236 044 357

ÚMČ Praha 10 - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, provádí kontroly dodržování nařízení a vydává výpisy z evidence zemědělského …
267 093 615

ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend

 – Naplánovat trasu
Výkon matričních činností. Ověřování pravosti podpisů a listin. Evidence a vydávání osobních dokladů. Vyřizování přestupků fyzických …
281 003 220

ÚMČ Praha - Petrovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Evidence nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Správa a údržba pozemků. Vydávání souhlasu ke vstupům na pozemky a do …
267 900 938

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Řízení a kontrola hospodaření škol a školských zařízení na území městské části. Ochrana a evidence památek a jejich vlastníků. Stanovování …
257 000 460

ÚMČ Praha 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti životního prostřední, odpadového hospodářství a dopravy. Zaměřujeme se na ochranu přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu a lesů. Zajišťujeme likvidaci odpadů, umístění dopravních značek a zařízení. Zajišťujeme údržbu zeleně, parků, včetně …

ÚMČ Praha 4 - Odbor obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme plnění mandátních, nájemních i kupních smluv. Zajišťujeme spisovou i archivní službu. Zabezpečujeme a realizujeme privatizaci bytového fondu. Vedeme evidenci bytových domů, nebytových objektů, bytů i nebytových prostor. Prověřujeme připomínky občanů týkající se provozní správy …

ÚMČ Praha 2 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblasti žádostí o stavební povolení, povolení změny stavby a terénních úprav. Zajišťování státního stavebního …
236 044 270

ÚMČ Praha 21 - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění územních a kolaudačních řízení. Povolování staveb, změn staveb, terénních úprav a informačních, reklamních a propagačních zařízení. Zajišťování státního stavebního dozoru. Vyřizování přestupků a ukládání …
281 012 940

ÚMČ Praha 7 - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Evidence obyvatel městské části. Vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů, cestovních dokladů a přestupků. Ověřování podpisů a listin. Rozhodujeme o zrušení údaje o místu trvalého …
220 144 137


ÚMČ Praha 18 - Odbor dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme přenesenou působnost silničního úřadu nejen pro MČ Praha 18 i funkci státního silničního dozoru. Povolujeme zvláštní užívání místních komunikací, vydáváme rozhodnutí o připojení nemovitosti k místním komunikacím i provádíme kontrolní a sankční …
284 028 184