Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Přebuz - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1568. Město se nachází v nadmořské výšce 886 metrů. Na území žije 72 obyvatel. Poskytování služeb Czech …
352 695 035

Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
354 422 115

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - detašované pracoviště

 – Naplánovat trasu
Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. K základní úkolům úřadu patří poradenská, konzultační a osvětová …
950 179 636

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Velitelství vykonává státní správu na území Karlovarského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zaměřuje se na řešení žádosti státních občanů ČR o dobrovolné převzetí výkonu branné …
973 349 403

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Úřad jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek. Dále zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, která se týkají majetku …
353 503 277

Územní odborné pracoviště v Lokti

 – Naplánovat trasu
Sestavování, vyhlašování a provádění programů komplexní péče o kulturní památky a vytváření pro ni všestranných …
352 684 796

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního …
353 417 111

Probační a mediační služba

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci …
737 247 432

Finanční úřad Sokolov

 – Naplánovat trasu
Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a …
(5)
352 328 111

Krajský soud v Plzni - podatelna Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních …

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

 – Naplánovat trasu
Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad. Zabezpečuje implementaci Společného regionálního …
353 502 624

Okresní soud v Chebu

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …