Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka knihovnických …

Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zabýváme se shromažďováním, zpracováním a zpřístupňováním dokumentů a informací převážně biomedicínckého …

Knihovna Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na obory jakými jsou sport, tělesná výchova, TV zdravotně postižených, fyzioterapie, rekreace a volný …

Ústřední knihovna Slezské univerzity

Nabídka knihovnických a informačních …

Knihovna Matematického ústavu v Opavě

Poskytování knihovních a informačních …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty stavební

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Ústřední knihovna Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Provoz veřejně přístupné knihovny. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům UTB, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, ale také prestižní elektronické informační …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty bezpečnostního inženýrství

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Knihovna Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Zajišťujeme prezenční, absenční, meziknihovní a mezinárodní výpůjčky. Dále poskytujeme referenční, elektronické, reprografické služby. Pro týmové práce mají studenti možnost využívat seminární …

Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty chemie

Knihovna fungující jako informační centrum. Vedeme agendu knih, českých a zahraničních časopisů. Knižní fond obsahuje knihy se zaměřením na spotřební chemii, chemii potravin, biomedicínské inženýrství, životní prostředí, matematiku či výpočetní techniku. K dispozici je 80 studijních …

Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Provoz knihovny. Nabídka studijní literatury a metodické pomoci studentům. Možnost zapůjčení knih, českých i zahraničních časopisů. Poskytování reprografických a knihařských služeb. Knihovní fond obsahuje knihy se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků, psychologii, sociologii, právo či …

SIS VFU Brno

Zajištění knihovnických a informačních služeb se zaměřením na zvěrolékařství. Zajištění konzultačních, poradenských a rešeršních služeb, vzdělávací informační výchovy a školení uživatelů. K dispozici je veřejně přístupný katalog knihovny. Nabídka sterilizace …

Areálová knihovna Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Nabídka knihovnických, reprografických, informačních a kopírovacích služeb. Knižní fond je zaměřen na oblast techniky, strojírenství, technologie, materiálů, energetiky, techniky prostředí, ekologie, automatizace, dopravních strojů, stavebních strojů, chemické technologie, matematiky a …