Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna Kabinetu teorií Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby nejen studentům a zaměstnancům fakulty, ale i dalším zájemcům z VUT. Profil knihovního fondu je soustředěn na výtvarné umění a příbuzné obory. Knihovní fondy zahrnují rovněž umělecké encyklopedie a slovníky výtvarných …

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka knihovnických …

Knihovna Augusta Seydlera Univerzity Karlovy

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku či studentům doktorandského studia a vědeckým …

Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně

Základním posláním knihovny je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Prodej propagačních předmětů VUT. Prodej knih nakladatelství …

Knihovna Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Zajišťujeme prezenční, absenční, meziknihovní a mezinárodní výpůjčky. Dále poskytujeme referenční, elektronické, reprografické služby. Pro týmové práce mají studenti možnost využívat seminární …

Knihovna univerzitního kampusu Lékařké fakulty Masarykovy univerzity

Knihovna se zaměřuje na oblast biomedicínských věd, lékařství a zdravotnictví. Nabízíme informačně-vzdělávací kurzy specializované na vyhledávání odborných informací v online databázích. U nás naleznete výukové materiály i publikační činnost v oblasti informačního …

Vědecká knihovna UJEP

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je k dispozici pro studenty a zaměstnance UJEP, ale i pro zájemce z řad …

Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Provoz knihovny. Nabídka studijní literatury a metodické pomoci studentům. Možnost zapůjčení knih, českých i zahraničních časopisů. Poskytování reprografických a knihařských služeb. Knihovní fond obsahuje knihy se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků, psychologii, sociologii, právo či …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Knihovna Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na obory jakými jsou sport, tělesná výchova, TV zdravotně postižených, fyzioterapie, rekreace a volný …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihovna slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance fakulty. Poskytujeme konzultační, rešeršní či kopírovací …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna ČVUT

Provozujeme fakultní knihovnu s nabídkou odborné …

Středisko vědeckých informací Lékařské fakulty v Plzni - Univerzita Karlova

Knihovna je odborné lékařské knihovnické pracoviště a zajišťuje knihovnické a informační služby pro fakultu. Poskytuje meziknihovní výpůjční službu či reprografické a rešeršní …