Firmy

ČZU - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technické fakulty

Katedra zajišťuje předměty, které mají interdisciplinární charakter. Jsou zaměřeny na problémy technologické a logistické. Poskytují znalosti potřebné při řízení péče o jakost strojů i produkce, při řízení údržby a obnovy strojů, při projektování objektů i technologických procesů pro servis …

Univerzita Pardubice - Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické

Ústav zajišťuje výuku v oblasti energetických materiálů, teorie a technologie výbušnin a bezpečnostního inženýrství. Výuka je propojena s vědeckými a výzkumnými aktivitami ústavu. Možnost využití laboratoře, výpočetního pracoviště a zkušebního …

Katedra filosofie Katolické teologické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku filosofie, dějin filosofie, logiky, epistemologie, ontologie, metafyziky, dějin umění a dějin současné …

Ústav petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku předmětů zaměřených na petrologii hornin zemské kůry a pláště, jejich látkové složení, fyzikální podmínky jejich vzniku a možnosti praktického použití. Nabízíme možnost studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním …

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku lékařské chemie a biochemie v českém i anglickém …

Ostravská univerzita - Katedra matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty

Katedra zabezpečuje výuku matematiky a didaktiky matematiky ve studiu učitelství pro první stupeň základních škol. Nabízíme možnost studia bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň …

Ostravská univerzita - Ústav zobrazovacích metod Lékařské fakulty

Výuka je zaměřena na studium nukleární medicíny a radiodiagnostiky. Nabízíme možnost studovat bakalářský studijní obor Radiologický asistent. Zajišťujeme výuku radiodiagnostiky v bakalářských programech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Zdravotní laborant a …

Katedra cizích jazyků Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Nabízíme výuku anglického, německého, ruského, španělského a francouzského …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblastech kinantropologie, které jsou úzce spojeny s biomedicínou, fyzikálními obory a motorikou člověka. Podílí se na realizaci prezenční i kombinované formy pregraduálního i doktorandského …

Katedra kriminologie Policejní akademie České republiky

Katedra zajišťuje výuku v oblasti kriminologie, sociální ochrany, prevence kriminality, problematiky drog a …

Ústav biochemie a mikrobiologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie

Ústav zajišťuje výuku v oblasti biologie, biochemie a mikrobiologie. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Vybrané předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce. Zabývá se výzkumy z oblasti medicínské, kontroly a bioremediací životního prostředí, kontroly a bezpečnosti …

Katedra práva Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Katedra Práva realizuje tříletý bakalářský studijní program Právo v podnikání a program MBA. Poskytuje vzdělání v hlavních právních odvětví a předmětech obecného základu se zaměřením na potřeby budoucích podnikatelů a pracovníků v soukromé podnikatelské …

Kabinet tělesné výchovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Výuka tělesné výchovy a organizace sportovních …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum informačních technologií

Provoz a rozvoj počítačového centra, počítačové sítě, učeben a univerzitního informačního systému. Správa webových …