Firmy

ČZU - Katedra technologických zařízení staveb Technické fakulty

Katedra se zaměřuje na oblast strojního a technologického vybavení pro chov hospodářských zvířat, techniku a technologii zpracování zemědělských produktů, techniku vytvářející vhodné vnitřní prostředí staveb, výrobu potravin, související oblast dopravy, manipulaci včetně …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut kombinovaného studia Most Hornicko-geologické fakulty

Nabídka studia v oblasti hornického inženýrství, ekonomiky, řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zneškodňování odpadů, informačního systémového managementu, komerčního inženýrství a environmentálním …

Univerzita Pardubice - Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické

Ústav zajišťuje výuku v oblasti energetických materiálů, teorie a technologie výbušnin a bezpečnostního inženýrství. Výuka je propojena s vědeckými a výzkumnými aktivitami ústavu. Možnost využití laboratoře, výpočetního pracoviště a zkušebního …

Katedra filosofie Katolické teologické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku filosofie, dějin filosofie, logiky, epistemologie, ontologie, metafyziky, dějin umění a dějin současné …

Ústav petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku předmětů zaměřených na petrologii hornin zemské kůry a pláště, jejich látkové složení, fyzikální podmínky jejich vzniku a možnosti praktického použití. Nabízíme možnost studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním …

Mendelova univerzita v Brně - Ústav ekonomie Provozně ekonomické fakulty

 – Naplánovat trasu
Ústav zajišťuje výuku ekonomie a dějin ekonomického …
545 132 504

Zahraniční oddělení Divadelní fakulty

Hlavní náplní oddělení je zajišťovat a podporovat mezinárodní kontakty, stejně jako i mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců školy. Dále poskytuje zahraničním studentům informace o možnostech studia na fakultě a spolupodílí se na organizaci jejich studia a pobytu na …

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku lékařské chemie a biochemie v českém i anglickém …

Ostravská univerzita - Katedra matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty

Katedra zabezpečuje výuku matematiky a didaktiky matematiky ve studiu učitelství pro první stupeň základních škol. Nabízíme možnost studia bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň …

Ostravská univerzita - Ústav zobrazovacích metod Lékařské fakulty

Výuka je zaměřena na studium nukleární medicíny a radiodiagnostiky. Nabízíme možnost studovat bakalářský studijní obor Radiologický asistent. Zajišťujeme výuku radiodiagnostiky v bakalářských programech Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Zdravotní laborant a …

České vysoké učení technické v Praze - Katedra teoretické informatiky Fakulty informačních technologií

Provozujeme katedru zaměřenou na základní výzkum v oblasti teorie automatů, formálních jazyků, gramatik, překladačů, v oblasti stringologie a arbologie. Zabýváme se kompresí dat a výpočetní inteligencí. Vyučujeme předměty jako je teoretická informatika či efektivní a grafové …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty

Provoz ústavu molekulární a translační …

Vysoké učení technické v Brně - Ústav financí Fakulty podnikatelské

Ústav garantuje zejména problematiku finanční analýzy a plánování, financí podniku, veřejných financí a ucelené okruhy daňové, účetní a právní legislativy. Profilovými oblastmi ústavu jsou především účetnictví, daně a právo zaměřené na jejich aplikaci v praxi včetně jejich využití při řízení …

Katedra cizích jazyků Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Nabízíme výuku anglického, německého, ruského, španělského a francouzského …