Firmy

Vysoká škola Humanitas - Fakulta společenských studií

Poskytujeme studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí. Zajišťujeme výuku oborů psychologie, předškolní pedagogika, pedagogika volnočasových aktivit, žurnalistika a …

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Provozujeme vysokou školu, na které můžete získat titul Bc. v denní i víkendové formě studia. Mezi studijní obory patří Finance a daně, Management a marketing zahraničního obchodu, Elektronické počítače, Ekonomická informatika. Možnost studia na pracovištích Kunovice, Hodonín nebo …

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Velký důraz je kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v …

Ateliér Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací

Ateliér se zabývá výchovou studentů v oblasti průmyslového designu. Cílem studia je vychovat absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu (navrhovat řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními …

Fakulta humanitních studií

Ve své činnosti se věnujeme rozvoji humanitně zaměřených studijních oborů, zejména filologii, pedagogice a dalším společenským vědám, vybraným zdravotnickým oborům a rovněž tvůrčí činnosti, která s těmito obory …

Ústav krizového řízení Fakulty logistiky a krizového řízení

Ústav realizuje výuku předmětů profilujících studenty v bakalářském studijním programu Procesní inženýrství, oboru Ovládání rizik v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi krizových oborů by měli být schopni samostatně řešit mimořádné události a krizové situace vzniklé přírodními …

Ústav chemie Fakulty technologické

Pracovníci ústavu zabezpečují výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia na Fakultě technologické. Výuku v magisterském studiu zabezpečuje v oboru Chemie potravin a bioaktivních …

Ústav ekonomie a statistiky Fakulty managementu a ekonomiky

Hlavním úkolem ústavu je zajištění a organizace výuky obecné ekonomické teorie pro studenty prvního ročníku bakalářských studijních programů, dále studenty prvního ročníku magisterských studijních programů a také studenty doktorských studijních programů vyučovaných na …

Ústav počítačových a komunikačních systémů Fakulty aplikované informatiky

Ústav je zaměřen na technický rozvoj moderních mobilních výpočetních a komunikačních prostředků a na vzájemnou konvergenci obou …