Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Písek - Odbor rozvoje, investic a majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
382 330 216

MÚ Třeboň - Odbor finanční a majetkový

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Zajišťujeme vedení evidence majetku a pozemků města, zabezpečení prodeje, pronájmů a výkupů pozemků, jiné dispozice s majetkem města. Provádíme přípravu rozpočtu a závěrečného účtu, agendu místních poplatků i účetní …
384 342 185

MÚ Strakonice - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Provádíme kompletní zajištění investic a oprav nemovitého majetku města. Zajišťujeme výběr dodavatele a výkon technického dozoru investora při realizaci staveb města. Zastupujeme město ve stavebně správním …
383 700 300

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a …
384 351 111

MÚ Rudolfov - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
777 611 180

MÚ Soběslav - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracovávání ročních rozpočtů, ročních rozborů hospodaření města včetně finančního vypořádání. Vymáhání uložených pokut, místních a správních poplatků. Vedení účetnictví a hlavní pokladny města. Zajištění styku s peněžními …
381 508 126

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku územně plánovacího úřadu a stavebního úřadu v rozsahu stanoveném obecnímu úřadu obce s rozšířenou …
384 351 111

MÚ České Velenice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
384 758 021

MÚ Písek - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových aktivit. Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
382 330 850

MÚ Blatná - Sociální odbor

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
383 416 213

MÚ Písek - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
382 330 650

MÚ Tábor - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města. Vede účtování peněžních fondů zřízených městem, příjmů a výdajů města a evidenci …
381 486 140

MÚ Tábor - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá organizačním zajištěním kulturních akcí organizovaných městem a koordinací kulturních aktivit. Vydává závazná stanoviska k restaurátorským pracím na kulturních památkách a věcech. Zpracovává podklady pro propagaci města. Zajišťuje vedení kroniky města a kronik místních …
381 486 300