Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Tábor - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vydává stavební povolení, územní rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání. Dále vydává rozhodnutí o stavební …
381 486 180

MÚ Tábor - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
(1)
381 486 480

MÚ Tábor - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města. Vede účtování peněžních fondů zřízených městem, příjmů a výdajů města a evidenci …
381 486 140

Živnostenský úřad Jihočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
CzechPOINT
386 720 859

Živnostenský úřad Třeboň

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Zajišťuje volby do zastupitelských sborů, dle příslušných zákonů, evidenci trvalého pobytu obyvatel, ověřování podpisů a listin a uzavírání …
384 342 151

MÚ Tábor - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá agendou územního plánování pro město a obce na území obce s rozšířenou působností a památkovou péčí. Zajišťuje pořizování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a program obnovy venkova. Vydává stanoviska ke stavebním záměrům z hlediska souladu s územním …
381 486 170

MÚ Písek - Odbor interního auditu

 – Naplánovat trasu
Vnitřní kontrola činnosti jednotlivých odborů a oddělení úřadu i jejich nakládání s přidělenými finančními a hmotnými …
382 330 238

MÚ Slavonice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, výpisů z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku i z katastru nemovitostí, ověřování podpisů i žádostí a výdej občanských …
384 401 830

MÚ Tábor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Dále provádí údržbu a opravy …
381 486 280

MÚ Tábor - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
381 486 400

MÚ Vodňany - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje vnitřní kontrolu …
383 379 140

Želeč - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1397. Obec se nachází v nadmořské výšce 471 metrů. Na území žije 925 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů a TJ …
381 591 115

MÚ Tábor - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci fyzických a právnických osob. Provádí veškeré zápisy a změny do živnostenského rejstřík a zajišťuje kontrolu dodržování živnostenského zákona …
381 486 460

MÚ Volyně - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
383 317 219