Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Liberec

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města. Zpracovává veřejné zakázky a vyřizuje petice, stížnosti a podněty. Nabídka možnosti objednání pomocí automatického on-line systému. Poskytování služeb Czech …
485 243 111

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace o úřadu a městském obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou. Spravujeme obecně závazné vyhlášky. Zabýváme se rozpočtem městského obvodu. Poskytování služeb Czech …
(1)
482 428 810

Oddělení kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Organizační a personální záležitosti úřadu a volených orgánů. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech veřejné správy a samosprávy. Sekretariát starosty a tajemníka. Evidence stížností, oznámení a podnětů občanů, evidence žádostí o informace. Správa webových stránek …
483 369 524

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
487 829 985

MÚ Český Dub - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
485 147 351

MÚ Český Dub - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
485 147 063

MÚ Stráž pod Ralskem - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečujeme práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sledujeme a vyhodnocujeme jeho plnění, zařizujeme činnosti spojené s financováním městského obvodu či příspěvkových …
487 829 983

MÚ Český Dub - Odbor ekonomiky a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření a majetku města. Zabývá se vedením účetnictví města, mzdovými agendami, vyhotovováním závěrečného účtu města za předchozí rok. Má na starost správa lesního hospodářství, pozemků a místních komunikací a evidence movitého a nemovitého majetku …
485 147 225

MÚ Semily - Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a kultury. Spolupracujeme při zpracování koncepce školství v působnosti města a povolujeme hudební produkce. Odbor poskytuje poradenskou činnost v oblasti grantů na řízení kultury a sportu, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace škol a školních …
481 629 228

MÚ Kamenický Šenov -Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabezpečuje volby do zastupitelských orgánů po stránce materiální a technické, organizaci sčítání lidu, domů a bytů, povolování kulturních, sportovních a dalších akcí. Vede agendu sociálně-právní ochrany dětí a péče o …
487 712 005

MÚ Doksy - Stavební úřad a životní prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydává územní a kolaudační rozhodnutí, stavební povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Kontroluje a údržuje městskou zeleň. Dohlíží nad postmonitoringem skládky KO Horky a zajišťuje svoz nebezpečného odpadu. Vyhlašuje ochranná …
487 882 429

MÚ Český Dub - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Obec má odbory ekonomiky, výstavby, životního prostředí a majetku, sociálních věcí a správní …
485 147 051

MÚ Smržovka - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zabezpečování činnosti týkající se problematiky voleb, občanských průkazů i cestovních …

MÚ Turnov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Rozhodování o umístění staveb, změně využití území, změně stavby či o změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků či ochranném pásmu. Udělování souhlasů k vydávání stavebních povolení speciálními stavebními …
481 366 308