Firmy

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Nabídka knihovnických a informačních služeb. Poskytujeme možnost kopírování a přístupu k internetu. U nás si vypůjčíte knihy z oblastí věd o Zemi, matematiky, fyziky, lékařství, techniky, biologie, dějin. Zajišťujeme semináře, školení nebo další informační …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje. Knihovna se specializuje na obor pedagogiky, psychologie, jazykovědy nebo společenských …

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Poskytujeme možnost kopírování textů či kroužkové vazby. Zajišťujeme metodickou pomoc při psaní závěrečných prací a konzultace při vyhledávání v informačních databázích. Možnost přístupu na internet včetně připojení přes …

Areálová knihovna Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Nabídka knihovnických, reprografických, informačních a kopírovacích služeb. Knižní fond je zaměřen na oblast techniky, strojírenství, technologie, materiálů, energetiky, techniky prostředí, ekologie, automatizace, dopravních strojů, stavebních strojů, chemické technologie, matematiky a …

SIS VFU Brno

Zajištění knihovnických a informačních služeb se zaměřením na zvěrolékařství. Zajištění konzultačních, poradenských a rešeršních služeb, vzdělávací informační výchovy a školení uživatelů. K dispozici je veřejně přístupný katalog knihovny. Nabídka sterilizace …

Knihovnické informační centrum Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Poskytujeme knihovnické a informační služby především studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i odborné veřejnosti. Knihovní fond je tematicky zaměřen na technické obory, zejména stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii a výpočetní …

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou. Zajišťujeme meziknihovní a reprografické služby jako je kopírování, skenování nebo tisk …

Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ústřední fakultní knihovna se studovnou s možností přístupu na internet, kopírování, tisku a skenování. Dále nabízíme připojení notebooků na studovnách prostřednictvím bezdrátové sítě nebo kabelu, vazbu dokumentů, mezinárodní výměnu publikací i samoobslužné …

Středisko vědeckých informací - Knihovna Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Středisko působí jako vysokoškolská knihovna s přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji …

Knihovna Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Zajišťujeme prezenční, absenční, meziknihovní a mezinárodní výpůjčky. Dále poskytujeme referenční, elektronické, reprografické služby. Pro týmové práce mají studenti možnost využívat seminární …

Ústřední knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou. Umožňujeme nákup knih nebo meziknihovní výpůjční službu. Naleznete u nás také české i zahraniční časopisy, noviny nebo sbírky …

Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Provoz knihovny. Nabídka studijní literatury a metodické pomoci studentům. Možnost zapůjčení knih, českých i zahraničních časopisů. Poskytování reprografických a knihařských služeb. Knihovní fond obsahuje knihy se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků, psychologii, sociologii, právo či …

Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně

Základním posláním knihovny je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Prodej propagačních předmětů VUT. Prodej knih nakladatelství …

Knihovna Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

Knihovna je odborným pracovištěm, poskytujícím veřejné knihovnické, informační a související služby pro studium nebo vědeckovýzkumnou práci. Nabídka půjčování knih a časopisů prezenčních i absenčních. Uživatelé mohou také využít Wi-Fi síť, která je přístupná všem studentům a zaměstnancům …