Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Provoz veřejně přístupné knihovny. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům UTB, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, ale také prestižní elektronické informační …

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka knihovnických …

Knihovna Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zabýváme se shromažďováním, zpracováním a zpřístupňováním dokumentů a informací převážně biomedicínckého …

Knihovna Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na obory jakými jsou sport, tělesná výchova, TV zdravotně postižených, fyzioterapie, rekreace a volný …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty bezpečnostního inženýrství

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Ústřední knihovna Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Fakulty stavební

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Knihovna a studovna Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Poskytujeme knihovnické a informační služby. Nabízíme vědecké, odborné i populárně-naučné publikace a odborné časopisy. Provozujeme filmový klub. Rezervace dokumentů pro půjčení mimo knihovnu a ve studovnách. Poradenské a konzultační …

Ústřední knihovna Slezské univerzity

Nabídka knihovnických a informačních …

Knihovna Matematického ústavu v Opavě

Poskytování knihovních a informačních …

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Poskytujeme možnost kopírování textů či kroužkové vazby. Zajišťujeme metodickou pomoc při psaní závěrečných prací a konzultace při vyhledávání v informačních databázích. Možnost přístupu na internet včetně připojení přes …

Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně

Základním posláním knihovny je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Prodej propagačních předmětů VUT. Prodej knih nakladatelství …

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou. Zajišťujeme meziknihovní a reprografické služby jako je kopírování, skenování nebo tisk …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje. Knihovna se specializuje na obor pedagogiky, psychologie, jazykovědy nebo společenských …