Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mateřská škola pro 40 dětí s …

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Mateřská škola speciální pro 10 dětí se zaměřením na výchovu a vzdělávání mentálně handicapovaných …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …


Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Provoz logopedické mateřské školy pro děti od 3 do 6 let s vadami řeči jako jsou mnohočetné dyslalie, opožděný vývoj řeči, dysfázie, etopedické poruchy. Možnost využití relaxačních her zaměřených na dramatickou výchovu a pořádání akcí jako jsou soutěže, karneval, sportovní dny a …

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Mateřská škola je dislokovaným pracovištěm. Je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovaným postižením. Zaměřuje se na rozvoj celé osobnosti dítěte s cílem jeho přípravy pro život a uplatnění se v něm dle schopností a …

MŠ Kamarád

Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Zajišťujeme osobní asistenci a sociální poradenství. Provádíme relaxační a aktivizační terapii i výchovně psychosociální a rehabilitační péči a …

Mateřská škola Slunečnice

Mateřská škola zajišťuje komplexní výchovně - vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad. Navštěvují ji děti s poruchami mentálního vývoje, kombinovanými vadami, s autismem nebo poruchou PAS (porucha autistického …

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 12 dětí se zdravotním znevýhodněním. Poskytujeme individuální péči, fyzioterapeutickou i muzikoterapeutickou místnost, snoezelen, učebna s interaktivní tabulí a tělocvična. K dispozici je zahrádka s prolézačkami, houpačkami, trampolínou a …

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Zajištění pedagogické péče dětem tělesně a mentálně postiženým. Možnost celotýdenního ubytování na …

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny

Speciální mateřská škola pro tělesně postižené děti s kapacitou 15 míst. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné …

MŠ speciální Trutnov, Na Struze

Provozujeme speciální sedmitřídní mateřskou školu pro 112 dětí se smyslovým, řečovým, tělesným a mentálním postižením, poruchou chování, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem, sníženou psychosociální adaptací či zdravotním nebo sociálním …