Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Prezenční a kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. Program pro studenty se zdravotním postižením. Studijní pobyty v …

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry energetických strojů a zařízení, konstruování strojů, materiálu a strojírenské metalurgie, průmyslového inženýrství a managementu, technologie obrábění, tělesné výchovy a sportu. Provozujeme Výzkumné centrum tvářecích technologií a Regionální technologický …

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry finančního práva a národního hospodářství, forenzní psychologie a sociologie, mezinárodního, občanského, obchodního, správního, trestního, ústavního a evropského práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, právních dějin, teorie práva a veřejné …

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry fyzioterapie a ergoterapie, ošetřovatelství a porodní asistence, teoretických oborů, záchranářství a technických oborů. Provoz oddělení celoživotního vzdělávání a zdravotnické …

Katedra sociologie FF ZČU

Pokud vás zajímají aktuální proměny společnosti a moderní způsoby jejího zkoumání pomocí kvalitativních a kvantitativních metod, můžete se přihlásit k bakalářskému nebo magisterskému studiu sociologie a zapojit se do aplikovaných výzkumů této sociálně vědní …

Ústav Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni

Ústav se zabývá aplikovaným výzkumem se složkou problémově orientovaného výzkumu mechaniky technologických procesů, dynamických systémů a materiálů. Věnujeme se vývojům nových speciálních materiálů a měření jejich vlastností, vývojům laserových technologií v oblasti materiálového …

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry anglického, ruského a francouzského jazyka, českého jazyka a literatury, historie, hudební kultury, chemie, matematiky, fyziky a technické výchovy, německého jazyka, pedagogiky, psychologie, tělesné a sportovní výchovy, výpočetní a didaktické techniky a výtvarné …

Útvar zahraničních vztahů Západočeské univerzity v Plzni

Nabízí poradenství fakultám o vzdělávacích projektech Evropské unie a zprostředkovává kontakty v rámci zahraniční spolupráce. Pečuje o zahraniční studenty a lektory, hosty, zahraniční akademické nebo vědecké pracovníky. Koordinuje projekty Erasmus, Leonardo da Vinci a Norské …

Ústav biofyziky Lékařské fakulty v Plzni - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti biofyziky. Provádíme výzkum v oblasti hyperbarické …

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti výtvarného umění a designu. Nabídka bakalářských a magisterských studijních programů a celoživotního vzdělávání. Pořádá výstavy a letní školu umění, která studenty připraví na přijímací řízení. Spolupracuje se zahraničními …

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry fyziky, informatiky a výpočetní techniky, kybernetiky, matematiky a mechaniky. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Zajišťujeme také výzkumný program Nové technologie pro informační …

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s možností kombinovaného a prezenčního studia. Fakulta se skládá z katedry ekonomie a kvantitativních metod, financí a účetnictví, geografie, marketingu, obchodu a služeb, podnikové ekonomiky a …

Oddělení geomatiky katedry matematiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Provozujeme odělení geomatiky. Zabýváme se získáváním, analýzou, interpretací, distribucí a využitím geografické …

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací, elektroenergetiky a ekologie, elektromechaniky a výkonové elektroniky, technologií a měření a teoretické elektrotechniky. Provozujeme Regionální inovační centrum …