Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Doksy - Stavební úřad a životní prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydává územní a kolaudační rozhodnutí, stavební povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Kontroluje a údržuje městskou zeleň. Dohlíží nad postmonitoringem skládky KO Horky a zajišťuje svoz nebezpečného odpadu. Vyhlašuje ochranná …
487 882 429

MÚ Jilemnice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává státní správu na úseku lesního, vodního a odpadového hospodářství, rybářství, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny a myslivosti. Vydává lovecké a rybářské lístky, zajišťuje a organizuje ekologickou výchovu. Prošetřuje podněty týkající se životního …

MÚ Turnov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
481 366 153

MÚ Nový Bor - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme lesní hospodářství, myslivost, rybářství či ochranu zemědělského půdního fondu. Odbor se organizačně člení na odpadové hospodářství, ochranu přírody a krajiny i myslivosti, vodní hospodářství, lesní hospodářství, rybářství a ochranu ovzduší a zemědělského půdního …
487 712 346

MÚ Semily - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Udělujeme souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, stanovujeme podmínky souhlasu a další. Rozhodujeme o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatků za znečišťování ovzduší. Realizujeme systém likvidace komunálního odpadu na území …
481 629 254

Magistrát města Liberec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na ochranu zvířat a jednotlivých složek životního prostředí. Působí jako vodoprávní úřad. Vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a památkové péče. Dále se specializuje na ochranu přírody, krajiny nebo zvířat proti …
(1)
485 244 861

MÚ Cvikov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváření a realizace koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Staráme se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Dále zajišťujeme ochranu přírody, krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu, vodní a odpadové …
487 829 026

MÚ Železný Brod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Součástí je státní správa lesů, myslivosti, rybářství, veterinární a památková péče a odpadové hospodářství. Mezi služby odboru životního prostředí také patří zajištění oblasti veterinární péče, ochrany ovzduší, památkové péče, …
483 333 924

MěÚ Česká Lípa - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí. Je zde oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů. Archivuje dokumenty a spravuje příruční spisovny. Vydává povolení nakládání s vodami a souhlas ke stavbám v záplavovém …
487 881 217

MÚ Hodkovice nad Mohelkou - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Správa místních komunikací. Příprava podkladů pro uzavírání smluv a zajišťování dodávek energií i médií a správy i údržbu objektů pro městský …
485 145 353

MÚ Sobotka - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na odpadové hospodářství a vedeme hřbitovní evidenci. Provádíme svoz komunálního odpadu a nebezpečných složek a výdej pytlů na směsný i tříděný odpad. Vydáváme rozhodnutí ke kácení stromů mimo …
493 544 383

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváří a realizuje koncepci péče o všechny složky životního prostředí města. Vydáváme rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les na území města a ve významných krajinných prvcích, oznamujeme příslušnému útvaru Policie ČR odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho …
326 716 100

MÚ Varnsdorf - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
412 372 241

MÚ Jičín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme státní správu na úseku ochrany ovzduší, zemědělství, vodního hospodářství, přírody a krajiny. Vybíráme poplatky za komunální odpad a zábor veřejného prostranství na veřejné zeleni. Zajišťujeme informační systém monitorování ovzduší, úklid pozemních komunikací a …
493 545 370