Firmy

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
532 290 136

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání mezinárodních konferencí, specializovaných sympozií a workshopů. Vydávání časopisu Soudobé …
549 216 256

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kinetika buněčných populací. Zaměřujeme se na výzkum struktury, funkce a dynamiky biologických systémů, biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných …
541 517 111

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou. Nabídka záštity vzdělávacích akcí i pravidelných cytometrických …
541 517 182

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývojem přístrojové techniky jako základem ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních …
532 290 182

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou …
543 211 868

Ústav biologie obratlovců AV ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva. Specializujeme se na evoluční ekologii, biodiverzitu, aplikovanou ekologii a medicínskou zoologii. Přispíváme ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v …
519 352 961

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Provozujeme analytické pracoviště zaměřené na aplikaci sociálněvědních poznatků v oblasti konkurenční schopnosti. Specializujeme se na analýzu zdrojů a výsledků konkurenční schopnosti České republiky a identifikaci souvisejících hospodářskopolitických …

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin. V současnosti je Etnologický ústav tvořen třemi badatelskými odděleními (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie) a oddělením vědeckých …
532 290 265

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou a vlastnostmi antropogenních sedimentů, fyzikálními zákonitostmi a mechanismy indukovaných procesů v horninách. Pořádáme přednášky na vysokých školách a …
545 422 711

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem českého jazyka a jeho historie. Zaměřujeme se na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace či řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura i odborné …
(1)
532 290 519

Metodické centrum Sanace dřeva

 – Naplánovat trasu
Specializuje se na zachování historických dřevěných prvků a konstrukcí staveb, zejména pak architektonických památek a konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem. Provádíme průzkumy dřevěných konstrukcí, diagnostiku a …
541 149 190

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme oddělení výzkumu, vývoje a doktorského …
549 491 806

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Seminář zajišťuje výuku v oblasti dějin umění. Výuka se specializuje na centrum raně středověkých studií, výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy nebo umění a kulturu raného novověku na Moravě. Vydáváme časopis Semináře dějin umění. Spolupracujeme s galeriemi nebo muzei výtvarného …
549 497 051