Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoké učení technické v Brně - Laboratoř přenosu tepla a proudění Fakulty strojního inženýrství

 – Naplánovat trasu
Laboratoř se zabývá výzkumnou a vývojovou činností v oblasti strojírenství a …
541 143 246

Mendelova univerzita v Brně - Výzkumné centrum Provozně ekonomické fakulty

 – Naplánovat trasu
Centrum plánuje vědecko-výzkumné záměry jednotlivých autorů i pracovních skupin, vyhledává projekty a koordinuje výzkumné …
545 132 604

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem českého jazyka a jeho historie. Zaměřujeme se na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace či řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura i odborné …
(1)
532 290 519

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními …
541 212 286

Laboratoř funkční genomiky a proteomiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Laboratoř se věnuje výzkumu molekulární fyziologie rostlin a analýze biologicky významných molekulárních komplexů. Dále se specializuje na molekulární podstatu buněčných a tkáňových regulací nebo rostlinné hormony. K výzkumu používáme biologické, biochemické, biofyzikální a genetické …
549 494 003

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou. Nabídka záštity vzdělávacích akcí i pravidelných cytometrických …
541 517 182


Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Provozujeme analytické pracoviště zaměřené na aplikaci sociálněvědních poznatků v oblasti konkurenční schopnosti. Specializujeme se na analýzu zdrojů a výsledků konkurenční schopnosti České republiky a identifikaci souvisejících hospodářskopolitických …

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

 – Naplánovat trasu
Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce. Zabýváme se odborem …

Centrum informačních a komunikačních technologií při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Centrum buduje a provozuje hardwarové a softwarové zázemí pro výchovně-vzdělávací, výzkumnou a administrativní činnost. Realizuje koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky. Zajišťuje administraci a rozvoj počítačové sítě a …

Metodické centrum Sanace dřeva

 – Naplánovat trasu
Specializuje se na zachování historických dřevěných prvků a konstrukcí staveb, zejména pak architektonických památek a konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem. Provádíme průzkumy dřevěných konstrukcí, diagnostiku a …
541 149 190

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii, hydrogeologii. Zabýváme se podporou ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v …
541 126 311

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Instituce zajišťuje vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, vývoje softwaru, aplikace ICT nebo organizace a managementu klinických studií. Poskytuje kurzy aplikace informatiky v medicínském …
549 494 352

Ústav biologie obratlovců AV ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva. Specializujeme se na evoluční ekologii, biodiverzitu, aplikovanou ekologii a medicínskou zoologii. Přispíváme ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v …
519 352 961