Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta

Fakulta nabízí studium v oblasti životního prostředí, geologie, geodézie, hornického inženýrství nebo aplikované fyziky. Součástí fakulty je institut fyziky, geologického inženýrství, geoinformatiky, environmentálního inženýrství, ekonomiky a systémů řízení, geodézie a důlního …

Ostravská univerzita - Filozofická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti filozofie, sociální politiky a sociální práce, historických věd, filologie, obecné teorie a dějin umění a kultury. Součástí fakulty jsou katedry filozofie, germanistiky, historie, psychologie, sociologie, českého jazyka či katedra romanistiky a …

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Nabídka studia s humanitně-přírodovědným zaměřením. Součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských …

Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních …

Ostravská univerzita - Fakulta sociálních studií

Cílem fakulty je umožnit zájemcům studium společenskovědních oborů, zejména sociálních věd. Součástí fakulty je katedra sociálních věd a katedra sociální práce či centrum pro podporu …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko - ekonomického směru poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita nabízí zázemí nejen svým studentům a zaměstnancům, ale nabízí své služby i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta se řadí k velkým ekonomickým fakultám v České republice. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských a navazujících magisterských oborů, některé z nich mají unikátní postavení na ekonomických fakultách v …

Ostravská univerzita - Fakulta umění

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Součástí fakulty jsou katedry dechových nástrojů, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, sólového zpěvu, intermédií, grafiky a kresby, malby, sochařství a …

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nabídka studijních programů v oblasti hospodářské politiky a správy, ekonomiky, managementu, systémového inženýrství a informatiky. Možnost studia v rámci celoživotního …

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Fakulta nabízí studijní programy z oblasti všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických povolání. Součástí fakulty jsou katedry interních oborů, chirurgických oborů, katedra anatomie, histologie a embryologie či katedra biomedicínských oborů, patologické anatomie a soudního lékařství i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v oblasti ochrany životního prostředí, řízení jakosti, managementu, materiálovém a procesním inženýrství. Součástí fakulty je katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, ochrany životního prostředí v průmyslu, chemie a …

Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta

Fakulta nabízí vzdělání v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a vychovatelství. Součástí fakulty jsou katedry hudební, výtvarné či tělesné výchovy, technické a pracovní výchovy, katedra matematiky s didaktikou, pedagogiky a andragogiky i katedra sociální pedagogiky a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Součástí fakulty je katedra elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, telekomunikační techniky, informatiky, aplikované matematiky, kybernetiky a biomedicínského …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Předměty technické mechaniky, do nichž obor pružnosti a pevnosti náleží, tam byly vždy pěstovány ve spojení s technologií dobývání nerostných …