Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Fakulta humanitních studií

Ve své činnosti se věnujeme rozvoji humanitně zaměřených studijních oborů, zejména filologii, pedagogice a dalším společenským vědám, vybraným zdravotnickým oborům a rovněž tvůrčí činnosti, která s těmito obory …

Fakulta logistiky a krizového řízení

Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních oborech Logistika a management, Ovládání rizik, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost společnosti či Řízení environmentálních rizik formou prezenčního i kombinovaného …

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Velký důraz je kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v …

Fakulta technologická

Poskytujeme vysokoškolské vzdělání ve vybraných technologických oborech. Absolventům se otevírá uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce v průmyslu, výzkumu i státní správě až k samostatné podnikatelské nebo vědecké …

Fakulta multimediálních komunikací

Realizujeme výuku v prezenčním i kombinovaném studiu ve studijních programech Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design. Nabízíme bakalářské studium, navazující magisterské a doktorské …

Fakulta aplikované informatiky

Nabízíme možnost studia ve všech stupních vysokoškolského studia. Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také realizujeme doktorský studijní program Inženýrská informatika, a to v českém i anglickém jazyce. Poskytujeme vzdělání v celkem 9 studijních …

Fakulta managementu a ekonomiky

Vzdělávací a vědecké pracoviště, které zajišťuje výchovu odborníků v oborech managementu a marketingu, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, financí, veřejné správy a regionálního rozvoje s právem provádět profesorská řízení. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní …

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta

Zajišťujeme akreditovaný bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program v oboru právo. Disponujeme čtyřmi akreditovanými studijními programy, kterými jsou právo a právní věda, právní specializace, evropská studia a teoretické právní …

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Na naší fakultě poskytujeme vzdělání v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie či ekologie. Připravujeme také středoškolské učitele těchto oborů. Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské …

Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta

Poskytujeme vzdělání učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy mateřských, základních a středních škol, či výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřujeme se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a …

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Poskytujeme více jak 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Nabízíme distanční a prezenční studium a možnost zahraničních studijních pobytů. Budujeme otevřený prostor pro diskuzi a vybízíme ke kreativnímu …

Univerzita Palackého v Olomouci

Provozujeme univerzitu, na které zajišťujeme studium na osmi fakultách humanitního, přírodovědeckého, pedagogického, právnického a sportovního …

Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Připravujeme bohoslovce na jejich kněžské působení. Nabízíme studium v dalších bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Také realizujeme celoživotní …