Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Šternberk - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
585 086 214

Magistrát města Olomouc - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování realizace investic města. Zajišťování výběrového řízení, projektové dokumentace a technického dozoru investora během provádění výstavby. Zaměřujeme se také na likvidaci faktur, statistická hlášení za odbor a zpracování podkladů pro zařazení akcí do plánu …
588 488 692

MÚ Uničov - Odbor investic a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
585 088 224

MÚ Hranice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města, jeho nabývání, pronájem, prodej a zastavování. Zajišťujeme dodávky materiálu, surovin, strojů a zboží pro organizace. Vedeme poptávková řízení a uzavíráme smlouvy s dodavateli, řešíme majetkoprávní vztahy a …

Statutární město Prostějov - Odbor rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Odbor připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech realizace investic a funkčního využití pozemků a staveb města. Řídíme, koordinujeme, kontrolujeme a pravidelně hodnotíme práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru rozvoje a …
582 329 364

Magistrát města Olomouc - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Vedeme evidenci nemovitého majetku města a zajišťuje jeho správu včetně vyhotovování příslušných smluv. Vydáváme souhlasy s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví města. Zřizujeme věcná břemena k nemovitému majetku. Zaměřujeme se i na tvorbu provozního a investičního …
588 488 281

MÚ Šumperk - Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic

 – Naplánovat trasu
Zadává a vede tvorby investičních projektů města a zajišťuje jejich realizaci. Pořizuje územní i regulační plán a územní studii. Komplexně obstarává přípravu a realizaci investic města, sleduje vývoj cen projekčních a stavebních prací i …
583 388 111

Magistrát města Přerov - Odbor správy majetku a komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Správa bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku města, příprava a realizace veškerého nakládání s tímto majetkem. Zajištění odstranění vraků motorových vozidel z místních komunikací. Plní úlohu objednavatele komunálních služeb, jako je svoz odpadu, údržba veřejné zeleně, čištění …
581 268 120

Město Moravský Beroun - Odbor správy majetku a komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod, těžební a pěstební činnost v městských lesích, zimní údržbu komunikací, správu bytových i nebytových prostor, výrobu a rozvod tepla v bytových …
554 733 109

MÚ Javorník - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města a provoz vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Přidělujeme čísla popisná a evidenční. Přijímáme a evidujeme žádosti o poskytnutí účelových půjček. Zajišťujeme údržbu veřejné zeleně, prostranství, místních komunikací a …
584 458 797

MÚ Konice - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Provádí právní úpravy všech úkonů s nemovitostmi a identifikaci nemovitého majetku a provádí zápis nebo vklad listin do katastru nemovitostí. Zpracovává žádosti o prodeji nemovitostí v majetku města, podklady pro jednání orgánů města. Zajišťuje krátkodobé pronájmy místností v …
582 401 469

MÚ Mohelnice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
583 452 122

Město Hanušovice - Odbor správy majetku a služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní správu rozsáhlého a různorodého majetku ve vlastnictví města, právní a věcnou formu jeho nabývání. Dále se zabýváme jeho pronájmem, zastavováním, prodejem a jinými formami disponováním s tímto …
583 034 439

MÚ Zlaté Hory - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
584 425 126