Firmy

MÚ Sušice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vedeme a zpracováváme evidenci odpadů a způsob nakládání s nimi, udělujeme souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady a kontrolujeme zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají systému sběru a třídění odpadu zavedeného městem na základě …

MÚ Klatovy - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vedeme přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách. Vydáváme závazná stanoviska k odlesňování, zalesňování pozemků a k výstavbě lesních cest. Rozhodujeme o postupech při ochraně ptáků, domácích zvířat, lesních, vodních hospodářství a volně žijících …
376 347 353


MÚ Horšovský Týn - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnost úseku vodního a odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a zemědělského půdního fondu. Projednáváme přestupky a správní delikty. Provádíme distribuci emisních plaket. Vydáváme souhlas s umístěním staveb, které mohou změnit krajinný ráz. Vydáváme lovecké …
379 415 170

MÚ Starý Plzenec - Odbor životního prostředí

Zajišťování ochrany životního …

MÚ Kralovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu u vodních děl a vydává povolení k nakládání s vodami. Vede a zpracovává evidenci odpadů úřadu s rozšířenou působností. Ukládá fyzickým osobám pokuty a podává informace o nakládání s …
373 300 255

MÚ Domažlice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
379 719 261

MÚ Stod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Obor vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší, vodoprávního úřadu, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, zvířat proti týrání, rostlinolékařské péče, lesního hospodářství, myslivosti a …
379 209 450

MÚ Manětín - Odbor lesní hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti lesního …
373 392 475

MÚ Mirošov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracování ročních rozpočtů a rozpočtových výhledů včetně zpracování ročních rozborů hospodaření města a finančního vypořádání. Zajišťuje ochranu životního …
371 121 486

MÚ Stříbro - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
374 801 150

MÚ Přeštice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
377 332 555

MÚ Blovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství. Projednávání …
371 516 156

MÚ Nepomuk - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Ustanovuje, odvolává nebo zrušuje rybářskou stráž. Vydává a odebírá rybářské lístky. Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi. Řídí myslivost, vede mysliveckou …
CzechPOINT