Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 1 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa veřejné zeleně, dětských hřišť, veřejných WC, kašen a fontán. Vydávání povolení ke kácení stromů, vjezdu na cesty v plochách veřejné zeleně. Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu i ochrany přírody, krajiny, ovzduší a zvířat proti …
221 097 231

ÚMČ Praha 21 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydávání rybářských i loveckých lístků a povolení ke kácení dřevin. Sledování a kontrola odpadového hospodářství na území městské části. Vyřizování žádostí o připojení sjezdu ke komunikaci a povolování zvláštního užívání …
281 012 984

ÚMČ Praha 11 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblastech ochrany přírody, ovzduší a zvířat, místních komunikací, odpadového a vodního hospodářství, myslivosti a …
267 902 333

ÚMČ Praha - Čakovice - Odbor životního prostředí a majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Vedení správních řízení při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Kontrola nakládání s komunálním odpadem. Evidence veškerého movitého a nemovitého majetku, který je ve správě MČ a zajištění jeho pravidelné …

ÚMČ Praha 5 - Odbor ochrany životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Udává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu. Vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany …
257 000 462

ÚMČ Praha 5 - Odbor správy veřejného prostranství

 – Naplánovat trasu
Výkon samosprávy na úseku veřejné zeleně, čistoty a pořádku. Kontrola práce externích firem. Vedení přestupkových a správních řízení. Příprava podkladů pro uzavření smluv o dílo či provádění předběžné, průběžné i následné kontroly plánovaných …
257 000 465

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zabýváme se povolování studní, odběrem podzemních a povrchových vod - vodoprávní rozhodnutí a kolaudacemi. Provádíme udělení souhlasu v ochranném pásmu vodního zdroje a zátopové území. Zabýváme se evidencí malých zdrojů znečišťujících …

ÚMČ Praha 13 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme státní správu v oblasti ochrany přírody, ovzduší, zvířat, vodního a odpadového hospodářství, myslivosti či rybářství. Zaměřujeme se na údržbu i obnovu veřejné …

ÚMČ Praha 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti životního prostřední, odpadového hospodářství a dopravy. Zaměřujeme se na ochranu přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu a lesů. Zajišťujeme likvidaci odpadů, umístění dopravních značek a zařízení. Zajišťujeme údržbu zeleně, parků, včetně …

ÚMČ Praha - Libuš - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy ze zákona i v přenesené působnosti na úseku ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, ovzduší, nakládání s odpady a …
244 021 425

ÚMČ Praha 22 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Vydáváme povolení ke kácení dřevin. Provádíme sledování a kontrolu nakládání s odpady na území městské části. Zabezpečujeme správu veřejné zeleně a dětských hřišť. Specializujeme se na ochranu lesa a …
271 071 870

ÚMČ Praha 19 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Povolování kácení dřevin a vydávání rybářských lístků. Vedení evidence malých zdrojů znečištění ovzduší. Kontrola nakládání s odpady u fyzických osob. Péče o vzhled městské části včetně komunikací a …

ÚMČ Praha 8 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vyjadřování k dokumentacím stavebního řízení a územních rozhodnutí. Ukládáme náhradní výsadby a povolujeme, zakazujeme a pozastavujeme kácení. Zabýváme se také vyřizováním přestupků. Dáváme podněty občansko-správnímu odboru k zahájení řízení o přestupcích a …
222 805 747

ÚMČ Praha 3 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, ovzduší a zvířat. Vydáváme povolení ke kácení dřevin. Posuzujeme přestupky a navrhujeme …
222 116 368