Firmy

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování poradenského centra s cílem ochrany a pomoci zdravotně postiženým lidem. Zaměřujeme se na nedoslýchavé, neslyšící a jejich rodinné příslušníky. Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově …
381 231 122

Ortopedicko - protetická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v ortopedicko-protetické oblasti. Vydáváme odborný …
387 311 727

Českobudějovické sdružení zdravotně a tělesně postižených

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zdravotně a tělesně …

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Onko Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního …
383 333 627

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka psychosociálních služeb, poskytování psychoterapeutického poradenství dětem i dospělým v obtížných životních …

Haima České Budějovice-občanské sdružení pro pomoc dětem s poruchou

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby nebo s hematoonkologickým onemocněním (leukémie). Získávání prostředků pro pomoc dětem prostřednictvím sbírek finančních a jiných darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v …
724 687 684

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
777 916 273

ILCO Tábor, z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
723 548 405

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 085 124

Rodinné centrum Rozárka

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení dětí s různým zdravotním …
724 410 286

Roska Jindřichův Hradec, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
384 971 272

Návrat do života

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace. Poskytování pomoci rodinám s dětmi s těžkým poškozením zdraví, a to zejména trpícími apalickým syndromem a dalšími poruchami mozku. Zprostředkování informací a kontaktů na zdravotnická zařízení. Nabídka …
725 230 070

Borůvka-Borovany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pomoc rodinám s těžce tělesně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Využíváme pronajatou a bezbariérově upravenou budovu. Pořádáme letní tábory pro těžce tělesně znevýhodněné občany a týdenní nácvikové …
387 981 969

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Prachatice

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci rodinám se zdravotně postiženým dítětem. Nabídka psychorehabilitačních kurzů a zájmových i sportovních činností. Dále pořádání integračních a letních táborů či zahraničních …
388 310 872