Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Archiv Vítkovice, a.s.

 – Naplánovat trasu
Archív vykonává metodický dohled na vedení Ústřední všeobecné spisovny a spravuje muzejní sbírky umístěné v budově starého …
595 953 069

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme týmům z akademické sféry i průmyslu moderní technologie a služby v oblasti superpočítání. Provozujeme dva superpočítače. Tématy jsou zpracování a analýza dat, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení inženýrských úloh, modelování pro …
597 329 500

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum pokročilých inovačních technologií

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v Moravskoslezském kraji se zaměřením na dlouhodobý rozvoj prioritních oborů o jejich začlenění do evropského výzkumného prostoru. Rozvoj a výzkum v oblastech nanotechnologie, mechatronika, nové materiály a technologie jejich výroby a environmentální …
597 329 313

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum nanotechnologií

 – Naplánovat trasu
Výuka, výzkum a analytická činnost v oblasti nanotechnologií. Zaměřuje se na oblast přípravy nanočástic kovů s využitím biotechnologií, příprava a charakterizace vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů interkalovaných organickými …
597 321 546


Ing. Jan Počta, CSc.

Nabídka poradenství v oblasti podnikání a řízení. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických …

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou archeologii. Ústav vydává vědecké …
553 821 600

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Laboratoř výzkumu a managementu rizik Fakulty bezpečnostního inženýrství

 – Naplánovat trasu
Pracoviště se zaměřuje na poznání, porozumění a zvládání technologických i přírodních rizik. Provádí výzkum v oblasti metodologie analýzy rizik. Zajišťuje zpracování zakázek pro veřejný sektor a soukromé podniky, podporu výuky na Fakultě bezpečnostního …
597 322 822

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou a vlastnostmi antropogenních sedimentů, fyzikálními zákonitostmi a mechanismy indukovaných procesů v horninách. Pořádáme přednášky na vysokých školách a …
596 979 111

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii, hydrogeologii. Zabýváme se podporou ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v …
595 134 800

Ostravská univerzita - Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se doplňujícím, rozšiřujícím a specializačním studiem. Zaměřujeme se na výzkumnou činnost v oblasti doplňujícího pedagogického studia vychovatelství. Vytváříme studijní materiály a provádíme inovace specializačního studia školský management a výchovné …
553 462 698

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum sypkých hmot Fakulty strojní

 – Naplánovat trasu
Vědeckotechnické pracoviště Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava určené ke studiu procesů sypkých hmot. Jsou zde řešeny úkoly z oblasti procesů, skladování a dopravy sypkých …
597 323 127

Ostravská univerzita - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty

 – Naplánovat trasu
Centrum je zaměřeno na možnost badatelského soustředění, exploatace domácích i zahraničních knihoven a archivů či publikaci dosažených výsledků. Pracoviště provádí výzkum problematiky historického procesu modernizace a analýzu s důrazem na jeho antropologický …
553 461 966

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Hornicko-geologické fakulty

 – Naplánovat trasu
Výzkum problematiky těžby a užití energetických surovin. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské …
597 329 383