Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Katedra bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Katedra zajišťuje tříletý bakalářský studijní program, zaměřený na získání kvalifikace pro organizační činnosti ve státních orgánech i soukromé sféře v oblasti bezpečnosti společnosti i …

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku a výzkumnou činnost v oblasti sociální geografie a regionálního …

Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní

Katedra zajišťuje výuku v kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, numerických metod, pravděpodobnosti, statistiky, výpočetní techniky a …

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Výuka v oblasti obecné, vývojové, poradenské a pedagogické psychologie, patopsychologie, psychologie duševního vývoje, zdraví, práce a organizace. Studium se zaměřuje na učitelství 1. stupně základní školy a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Dále nabízíme pedagogické studium …

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika a magisterského studijního programu Farmacie i doktorských studijních programů. Provádíme výzkum se zaměřením na přípravu nových potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou a biologickou …

Matematický ústav v Opavě

Nabízíme výuku v oblasti obecné a aplikované matematiky, matematických metod v ekonomice, geometrie, matematické analýzy a učitelství matematiky. Pořádáme semináře, konference, letní školy a akce pro střední a základní …

Útvar zahraničních vztahů Západočeské univerzity v Plzni

Nabízí poradenství fakultám o vzdělávacích projektech Evropské unie a zprostředkovává kontakty v rámci zahraniční spolupráce. Pečuje o zahraniční studenty a lektory, hosty, zahraniční akademické nebo vědecké pracovníky. Koordinuje projekty Erasmus, Leonardo da Vinci a Norské …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut environmentálních technologií

Institut umožňuje talentovaným absolventům magisterského studia další vzdělávání ve studiu doktorandském. Zaměřuje se na konkrétní úkoly, vyplývající ze specifiky regionu, zejména problematiku zpracování a zneškodňování odpadů, řešení starých ekologických …

Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Nabízíme výuku v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších společenskovědních oborech. Organizujeme zahraniční výměny studentů i učitelů v rámci programu Socrates - Erasmus. Zaměřujeme se i na rozvoj dovedností pro uplatnění i v institucích orientovaných na práci s …

Ostravská univerzita - Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění

Výuka směřuje k výchově sólistů, profesionálních korepetitorů, členů komorních souborů či orchestrů a učitelů všech stupňů uměleckých škol. Nabízíme možnost studovat bakalářský studijní obor Cembalo a Klavír či navazující magisterský obor …

Oddělení aplikované matematiky Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Katedra zajišťuje výuku v oblasti aplikované matematiky se zaměřením na variační problémy v oblastech s body …

Ostravská univerzita - Katedra sociální práce Fakulty sociálních studií

Katedra garantuje a organizuje vzdělávání v rámci studijních programů Sociální politika a sociální práce. Nabízíme možnost prezenčně i kombinovaně studovat bakalářský obor Sociální práce či magisterské obory Sociální práce a Management organizací služeb sociální …

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Provozujeme vzdělávací instituci s nabídkou výuky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů včetně programů celoživotního vzdělávání. Poskytujeme možnost studia při zaměstnání. Zaměřujeme se na vzdělávání v ekonomickém a manažerském oboru či inženýrské …