Firmy

MÚ Zlaté Hory - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
584 425 126

Magistrát města Olomouc - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Dále zajišťujeme vydávání závazných stanovisek pro údržbu, opravu, restaurování a rekonstrukci kulturních …
588 488 141

MÚ Plumlov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Rozhodujeme o povolení obnovy řízení či pořizujeme územně plánovací dokumentaci. Dále vykonáváme státní dozor ve věcech stavebního úřadu. Na úseku územního plánování pořizujeme územně plánovací dokumentace pro území města …
582 393 191

MÚ Moravský Beroun - Odbor vnitřních věcí, výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, stavebně právní činnosti města a správy životního …
554 773 120

Magistrát města Přerov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebního povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, vykonávání správy na úseku památkové …
581 268 232

MÚ Zábřeh - Odbor rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje podklady pro rozhodnutí rady města a usnesení zastupitelstva města na úseku územního plánování, výměnu informací a správu dat GIS. Eviduje, zpracovává a předkládá radě města žádosti a podněty od institucí a občanů v oblasti územního plánování a rozvoje …
CzechPOINT

MÚ Konice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, správy památkové péče a strategického plánování. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav či udržovacích …
582 401 481

MÚ Šumperk - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území. Vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče. Oddělení stavebních přestupků provádí poradenskou činnost pro …
583 388 111

MÚ Hranice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Provádíme územní řízení o umístění a změně stavby nebo zařízení, rozhodujeme o vstupech na pozemky. Zajišťujeme konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního …

MÚ Jeseník - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení a o změně využití území. Přiděluje názvy ulic, čísla popisná, orientační a evidenční. Oddělení investic a rozvoje zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu investic města a velkých …
584 498 108

Magistrát města Olomouc - Odbor koncepce a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování. Zaměřujeme se také na projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků. Podávání návrhu na vklad dat do evidence územně plánovací …
588 488 361

Statutární město Prostějov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města, územní plánování a rozhodování. Pořizujeme územní a regulační plány a územní studia. Zaměřujeme se na změny účelu užívání stavby a odstraňování staveb. Provádíme výkon státního …
582 329 153

MÚ Mohelnice - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změněně území, povolení stavby a využívání objektu. Provádění kontrolních prohlídek, ověřování dokumentace skutečného provedení nebo pasportu. Poskytování statistických údajů a …
583 452 161

MÚ Hanušovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Spolupracujeme při zajištění územně plánovacích podkladů, pořizování, projednávání, schvalování a aktualizaci územního plánu. Posuzujeme záměry žadatelů, zda jsou v souladu s cíly a úkoly územního plánování či …
583 034 437