Firmy

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
465 461 558

MÚ Šlapanice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
533 304 750

MÚ Konice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a krajiny, myslivosti, rybářství a veterinární péče. Zabezpečuje činnost povodňové komise. Vydává rybářské …
582 401 491

ÚMČ Praha 13 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme státní správu v oblasti ochrany přírody, ovzduší, zvířat, vodního a odpadového hospodářství, myslivosti či rybářství. Zaměřujeme se na údržbu i obnovu veřejné …

MÚ Kolín - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme ochranu životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, rostlin, zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a …

MÚ Vsetín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme úkoly v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, ochrany přírody, krajiny, ochrany vod, ovzduší, zemědělství, zemědělského půdního fondu, rybářství, lesního hospodářství, odpadového hospodářství, havarijního a krizového řízení, bezpečnosti práce i požární …
571 491 714

MÚ Horšovský Týn - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnost úseku vodního a odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a zemědělského půdního fondu. Projednáváme přestupky a správní delikty. Provádíme distribuci emisních plaket. Vydáváme souhlas s umístěním staveb, které mohou změnit krajinný ráz. Vydáváme lovecké …
379 415 170

ÚMČ Praha 10 - Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování rozvoje a rekonstrukce zeleně, řešení problematiky odpadového hospodářství, projednávání dopravních přestupků. Odbor se zabývá zejména kontrolou a řešením údržby veřejně přístupných pozemků ve vlastnictví soukromých osob a …
267 093 565

ÚMČ Praha 22 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Vydáváme povolení ke kácení dřevin. Provádíme sledování a kontrolu nakládání s odpady na území městské části. Zabezpečujeme správu veřejné zeleně a dětských hřišť. Specializujeme se na ochranu lesa a …
271 071 870

MÚ Příbram - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
318 402 474

MÚ Jaroměř - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Připravujeme a navrhujeme znění obecně závazných vyhlášek v oblasti životního prostředí. Provádíme osvětu v oblasti životního prostředí – ekologickou výchovu. Kontrolujeme fungování systému nakládání s komunálními …
569 496 640

Magistrát města Ostrava - Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 – Naplánovat trasu
Oddělení zajišťuje správní řízení ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů. Veden a zpracovává evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi. Vyřizuje požadavky na svoz komunálního …
599 443 138

MÚ Chrudim - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Udělujeme souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a k upuštění od třídění odpadů. Povolujeme kácení dřevin rostoucích mimo les. Vyhlašujeme, registrujeme a pečujeme o památné stromy a významné krajinné prvky. Schvalujeme havarijní plány a manipulační řády. Provádíme úkony k ochraně před …
469 657 300