Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bzenec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
518 306 426

MÚ Konice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a krajiny, myslivosti, rybářství a veterinární péče. Zabezpečuje činnost povodňové komise. Vydává rybářské …
582 401 491

ÚMČ Praha - Čakovice - Odbor životního prostředí a majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Vedení správních řízení při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Kontrola nakládání s komunálním odpadem. Evidence veškerého movitého a nemovitého majetku, který je ve správě MČ a zajištění jeho pravidelné …

MÚ Rýmařov - Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
554 254 312

MÚ Vysoké Mýto - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor uděluje souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vede a zpracovává evidenci odpadů. Provádí kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství, ukládá pokuty, řídí práce při zneškodňování havárií. Zabývá se rušením památných stromů a ochranných …
465 466 156

Mgr. Mária Paciorková

Poskytuji poradenství v oblasti problematiky ochrany zemědělského půdního fondu, součinnost při řízení. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) pro trvalý a dočasný zábor nad 1 rok. Bilance skrývek kulturních zemin a jejich využití. Plán biologické …

MÚ Hořice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí. Věnuje se otázkám odpadového hospodářství a zabezpečuje výkon státní správy na úsecích vodní a lesní hospodářství, vodovody a kanalizace, ochrana ovzduší, myslivost či …
492 105 462

MÚ Čáslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor povoluje odběry podzemní vody a stavby studní, čistírny, vodovodního řadu a kanalizační stoky. Vydává souhlasy ke stavbám, ke kácení stromů a rozhoduje o poplatcích za malé a střední zdroje znečišťování ovzduší. Vydává lovecké a rybářské lístky a povoluje …
327 300 136

MÚ Česká Třebová - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí. Vytváří a realizuje koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Stará se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Spravuje poplatky za komunální odpad a zábor veřejného prostranství na veřejné …

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

ÚMČ Praha - Křeslice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství. Provádíme údržby zeleně. Evidujeme rybářské a lovecké lístky. Poskytujeme výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství, obrany a krizového …
267 711 142

MÚ Říčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vedení odpadového hospodářství i ochrany ovzduší, krajiny, přírody a zemědělského půdního fondu. Nabídka rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a …
323 618 247

MÚ Trhové Sviny - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Zaměřujeme se na kácení stromů mimo les, ochranu ovzduší, odpadové hospodářství, ochranu vod a zemědělského půdního fondu. Specializujeme se také na lesní hospodářství a …
386 301 449

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství a …
416 850 183